Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ktra Anh 6 HK2 lần 1b- 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:23' 23-02-2012
Dung lượng: 14.3 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 6
Class: 6…………… (Đề 2)

Marks:


Teacher’s remark:
A. LANGUAGE FORCUS.
I. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
She has.................hair.
A. a black long B. black long C. long black D. a long black
There are .................on feet.
A. fingers B. shoulders C. arms D. toes
What ...............she like? – She’d like a glass of milk.
A. is B. would C. do D. does
My sister doesn’t like fish. She.......................fruit, chocolate and vegetables.
A. like B. is like C. likes D. would
I’m…............. . Is there anything to drink?
A. hungry B. tired C. thirsty D. cold
What do you ........................... in your free time? – I play soccer.
A. do B. go C. like D. are
How…..................... eggs do you want? – Two dozen.
A. many B. much C. often D. old
They are …........................football, now.
A. play B. playing C. watch D. watches
.................do you feel? – I’m cold.
A.Who B. What C. How D. Which
….................... color her eyes? – They’re black.
A.Who. B. What C. How D. Which
II. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.
(Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)
There is any beef for lunch.
A B C D
She has full lips and a oval face.
A B C D
III. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.
(Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (0,75pt)
A. carrot B. sandwich C. gram D. potato
A. rice B. like C. chicken D. right
A. some B. open C. dozen D. come
HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 6
Class: 6…………… (Đề 2)
Marks:


Teacher’s remark:B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.
(Nghe bài hội thoại và điền từ còn thiếu vào chỗ trống)


Nam’s mother wants him to go to the (1).................. . His mother needs a (2).................. of cooking oil, two kilos of (3).................. , half a (4).................. of beef and (5).................. a dozen (6)..................
C. READING: (2,5pts)
I. Read the passage then answer True(T) or False (F):(1.0pts)(Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))
My father is Tuan. He is forty – five years old. He is a teacher. He teaches in a primary school. He is tall and thin. He has a round face. He has brown hair. He has blue eyes and a small nose. He is handsome. Every afternoon, he likes to play sports.
Tuan is a nurse. (
He teaches in a primary school. (
He have blue eyes (
He likes to play sports every afternoon. (
II. Read the passage then answer the questions:(1.5pts)
(Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi)
Hoa is a student. She is in grade six. She likes noodles and bananas so she has noodles for breakfast. She drinks milk, too. It is her favorite drink.
What does Hoa do? (..………….……...………….……...………
Does she like noodles? (..………….……...………….……...………
What is her favorite drink? (..………….……...………….……...………
D. WRITING. Arrange the given words into the meaningful sentences.
( Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa). (1.5pts)
How much / do / you / fish /
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓